Peptide Research and Development Company

159 6718 4799

比伐芦定

发布时间:2022-06-22 14:44:50
0 家企业看过

比伐芦定

CAS No.: 128270-60-0 (net)

分子式:C98H138N24O33

分子量:2180.32 

序列:H-D-Phe-Pro-Arg-Pro-Gly-Gly-Gly-Gly-Asn-Gly-Asp-Phe-Glu-Glu-Ile-Pro-Glu-Glu-Tyr-Leu-OH trifluoroacetate salt

应用领域:用于预防血管成型介入治疗不稳定性心绞痛,前后的缺血性并发症。抗凝成分是水蛭素衍生物(片断),是一合成 20肽。本品为凝血酶直接的、特异的、可逆性抑制剂。

 


友情链接:
多肽定制合成
no cache
Processed in 0.491017 Second.